ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรพินธุ์ คำสมัย
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด้กหญิงณัฐพร ผาดงยาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยนรินทร์ โพธิจักร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : หัวหน้าห้องป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลัดธวรรณ ครุธวัช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลัดธวรรณ ครุธวัช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : หัวหน้าชั้น ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรพีภัทร นันสวาท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัชรพล บุญเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : หัวหน้าชั้น ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทัศนีย์ สาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหณิงชฎพร ปาปะทา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุวัฒน์ อัฐิปา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : หัวหน้าชั้น ป.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปุณญพัฒน์ โพธิ์ไพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิยดา เหลาชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : หัวหน้าชั้น ป.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทรงพล ชิณปัทม์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญนรินทร์ เดชวงษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรนันท์ โพธิ์ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจีระนนท์ สิงห์ฉลาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจันทราช โพธิ์ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตะวัน นาคเครือ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคาร
ระดับชั้น : ม.2