ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนิคมชัย ปาลี

นายสามัคคี ประสานตรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ