ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวีรยุทธ นครศรี