ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตเกษม ทอนเสาร์

นายปานชัย ปาปะไพ

นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ครู คศ.3