ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ครู คศ.3

นางสุมนา แสนเสนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0