ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายบุญจันทร์ แก้วสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การประถมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862416480
อีเมล์ : boonchan75@gmail.com
ที่อยู่ :
11 หมู่ที่ 11 บ้านตำแยนคร ต.โพธ์ิชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านตำแย
2523 ม.ศ.5 โรงเรียนวาปีปทุม/วิทย์-คณิต
2526 ปกศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
2537 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา/การประถมศึกษา
2555 กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/คณะศึกษาศาสตร์เอกการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
08.00 - 16.30 น. โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลนครูดีเด่น ปี 2551
2 นายบุญจันทร์ บุญจันทร์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ปี 2554
3 นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2554
4 นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลนวัตกรรม E-Book จาก สพป.มค.2
5 นายบุญจันทร์ แก้วสังข์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลครูดีเด่นคุรุสภา ปี 2553