ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสามัคคี ประสานตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0800662744
อีเมล์ : samakkeepra@hotmail.com
ที่อยู่ :
78 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ปริญญาตรี (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาสังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง สปอ. สปจ. โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปีการศึกษา