ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์ เสนามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2514 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบ้านป่าแดง
2517 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านหนองข่า
2520 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวาปีปทุม
2522 ประกาศนียบัตรการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
2525 ประกาศนีบัตรการศึกษาชั้นสูง วอชาเอกดนตรีศึกษา(ป.กศ สูง) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์)
2531 ปริญญาตรี การศึกษาบันฑิต (ก.ศบ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (ปัจจุบัน มหาวาิทยาลัยมหาสารคาม)
2546 ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา /ศึกษาศาสตรมหาบันฑิต (ศ.ษม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล