ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยะพงษ์ คำวิเชียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : mintada33@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี ค.อ.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2552 ปริญญาโท ค.อ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาไฟฟ้า
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2561 โรงเรียนบ้านยาง สพป.อุบลราชธานี เขต 5 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ครู
2562-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สพป.มหาสารคาม เขต 2 อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
2 รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ