ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ เสนามาตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน