ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นอนุบาล 1

ชั้นอนุบาล 2

7

9

5

12

12

21

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

9

5

5

8

11

9

3

9

5

12

13

10

12

14

10

20

24

19

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

11

7

7

7

11

5

18

18

12

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

88

92

180