ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551

2. พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

3. จัดหางบประมาณ สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอและได้คุณภาพสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

4. พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

5. ร่วมสืบสานความเป็นไทย ให้บริการงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเห็นคุณค่ากับชุมชน

6. สร้างความตระหนักให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และมีบทบาทร่วมจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการและใกล้เคียง ซึ่งทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาส ได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ และปฐมวัย ( อายุ 5-6 ปี ) อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน ตามระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และผ่านเกณฑ์การประเมินภายในและจาก สมศ.

3. จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด