ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

     โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยเป็นผู้นำการประกันคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ สู่สากล ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ปรัชญา

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว