ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความสมบูรณ์ของการศึกษา

สีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรม ส่งเสริมความดีงาม ความศรัทธาผาสุก


คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา พัฒนาสังคม

เรียนดี หมายถึง มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มานะพยายาม ขยันหมั่นเพียร มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ค้นคว้า หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ และบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

โดยสม่ำเสมอ

มีวินัย หมายถึง การเป็นผู้ที่ เคารพ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ ระเบียบ กฎหมาย

ข้อตกลง รัก เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถานศึกษา

น้ำใจเป็นนักกีฬา หมายถึง เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะและความฉลาดทางอารมณ์ยอมรับ

รู้จัก การ แพ้ ชนะ และรู้จักให้อภัย น้ำใจเอื้ออาทร

พัฒนาสังคม หมายถึง การเป็นผู้รู้จักการเสียสละ การอุทิศตนให้เป็นประโยชน์

และให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ


อักษรย่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย พ.ช.


เครื่องหมายประจำโรงเรียน