ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลลิ้นฟ้า” (วัดบ้านโพธิ์ชัย) ตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยพระขัติยวงศ์ (พระธาดาอำนวยเดช) นายอำเภอหัวช้าง (อำเภอจตุรพักตรพิมานในปัจจุบัน) ผู้จัดตั้ง ต่อมาปี 2480 ได้แบ่งเขตแดนระหว่างอำเภอวาปีปทุม กับ อำเภอจตุรพักตรพิมาน และ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ได้ขึ้นกับอำเภอวาปีปทุม และย้ายจากศาลาวัดบ้านโพธิ์ชัยมา ณ ที่ปัจจุบันเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2510 โดยใช้ชื่อโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย” จนปัจจุบัน

สถานที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย มีบ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 10 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 4 4 1 2 0 ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาหาสารคามเขต 2 ระยะทาง 12 กิโลเมตร

เขตบริการโรงเรียน

4.1 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4.2 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4.3 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4.4 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4.5 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

4.6 บ้านหนองโล หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

4.7 บ้านหนองแก หมู่ที่ 8 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สภาพของชุมชนโดยรอบ เป็นสังคมแบบชนบท มีอาชีพหลักคือการทำนาตามฤดูกาล นอกฤดูกาลผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ 80 % ไปทำงานรับจ้างต่างถิ่น คงทิ้งให้บุตรหลานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ หรือโดยลำพัง