ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 61 ครุบุคลากรทางการศึกษามาปฏิบัติราชการถือเป็นวันทำการ
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย / ชุดสุภาพ
31 ต.ค. 61 นักเรียนทุกชั้น มาโรงเรียน