ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ย. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 คัดเลือกกิจกรรม
การประกวดแข่งขัน คัดเลือกกิจกรรม เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มฯ เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 20  กันยายน  2562  
ณ ร.ร. บ้านชาดฝางหัวเรือ