ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.พ. 62 ถึง 30 มี.ค. 62 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้าโพธิ์ชัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย