ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการอชีวศึกษา โดยวิทยาลัเทคนิควาปีปทุมผู้
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : กรกฎาคม 2556
งบประมาณ : 2.8 แสน บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
เป็นอคารที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ประสานงาน โครงการพี่ช่วยน้อง ต้านภัยหนาว ปี 2556 โดย การประสานงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ซึ่ง ทั่วภาคอิสาน มีเพียง 5 แห่ง  รายละเอียด ได้งบก่อสร้างเฉพาะ โครงหลังคาพร้อมมุง เสา 9 ต้น แบบ หลังคาโดมสี่เหลี่ยม  ส่วน พื้น เป็นงบที่ต้องระดม โดยโรงเรียน ชุมชนต่อไป โดย โรงเรียนช้งบเงินอุดหนุน่อเติมด้านข้างและเวที รวมทั้งพื้น คสล. จำนวนเงิน 2700,000 บาท ซ่งยังไม่สมบูรณ์