ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุุงเป็นห้องสมุดโดยงบระมาณจากการจัดศฺษย์เก่า ป 2554
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554 (ปรับปรุงจากอาค
งบประมาณ : 129,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :