ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๔(ปฐมวัย) วัสดุจากการรื้อถอน อาคาร ป.1 ฉ และ งบประมาณสมทบจากการบริจาค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ : ๒๗๐,๐๐๐ บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
  อาคาร ๔   (งบประมาณสมทบ)
    ใช้สำหรับการจัดประสบการณ์ นักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล ๑ - ๒