ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๓ แบบ สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๘
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙  ใช้ประโยชน์
  1. ห้องเรียนชั้น ม.๑-๓
  2. ห้องวิทยาศาสตร์
  3. ห้องธุรการ - ห้องพักครู /ผอ.
  4. ห้องคอมพิวเตอร์
  5. ห้องสมุด