ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒ แบบ สปช. 105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๕
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๖  ใช้สำหรับการเรียนการสอน ชั้น ป.๔ - ๖  ชั้นล่าง ห้องประชุม ห้องพยาบาล และ ห้องพักครู