ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑ แบบ ป.1 ฉ สูง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๓
งบประมาณ : -
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
อาคารเรียน แบบ ป.๑ ฉ ใช้สำหรับชั้นเรียน ป.๑ - ๓