ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๑ แบบ ป.1 ฉ สูง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๒๓
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๒ แบบ สปช. 105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๕
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๓ แบบ สปช. 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๓๘
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ๔(ปฐมวัย) วัสดุจากการรื้อถอน อาคาร ป.1 ฉ และ งบประมาณสมทบจากการบริจาค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ๒๕๕๓
งบประมาณ : ๒๗๐,๐๐๐ บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ ปรับปรุุงเป็นห้องสมุดโดยงบระมาณจากการจัดศฺษย์เก่า ป 2554
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554 (ปรับปรุงจากอาค
งบประมาณ : 129,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการอชีวศึกษา โดยวิทยาลัเทคนิควาปีปทุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : กรกฎาคม 2556
งบประมาณ : 2.8 แสน บาท
เพิ่มเติม..